Verzen over offeren in de Bijbel

FEITEN EN LIFEHACKS

Er zijn zoveel verzen in de Bijbel die over offeren spreken. Een offer is een schenking die geen specificaties heeft met betrekking tot de hoeveelheid of waarde. Het hangt allemaal af van individuele bereidheid vanuit het hart. Het kan in de vorm van geld, dieren, landbouwproducten of tijd zijn. Om meer te leren over het aanbieden in de Bijbel, bekijk de volgende verzen uit de Bijbel, die christenen volgen als hun richting op wat God van hen verlangt. U zult leren over offeren, waarom u offergaven zou moeten geven en waarschijnlijk geïnspireerd raken om er een gewoonte van te maken om zelf offergaven te geven. offertorium geschriften
verzen aanbieden voor de kerk
wat zegt de bijbel over offergaven?
hoofdstukken in de bijbel aanbieden

Het geven van een offer is een religieuze verplichting die erop gericht is God te behagen. Salomo is een van de mannen in het Oude Testament die de meeste offers bracht totdat God werd aangeraakt. God verscheen aan hem in een droom en stond klaar om hem te geven wat hij maar wilde. Er wordt aangenomen dat offergaven God behagen. U moet echter begrijpen welk offer u aan de Heer moet brengen als u geaccepteerd wilt worden. Haal de waarheid uit de Bijbel zelf.Lees ook

GHC1- en GHC2-notities hielpen bij het aanbieden; de munten zullen ons ontmaskeren - Ghanezen onthullen

LEES OOK: Bijbelverzen over liefde en huwelijkBrandoffer in de Bijbel

Om het brandoffer in de Bijbel uit te leggen, moet je een duidelijk begrip hebben van de vijf boeken van De Wet, met name het boek Leviticus. Hoewel brandoffers ook voorkomen in het boek Genesis en Exodus, legt het boek Leviticus het concept in meer detail uit. Het was de Heer Zelf die de specificaties aan Mozes gaf over hoe het altaar voor het brandoffer moest worden gemaakt. De instructies waren dat het van acaciahout moest worden gemaakt. De vorm moest een schildknaap zijn met een lengte van vijf el en een hoogte van drie el. Elk van de vier hoeken moest horens hebben die met brons overtrokken waren.

Om een ​​duidelijk beeld te krijgen van het brandoffer in het boek Leviticus, moeten we enkele feiten over dit offer weten.

 • Het brandoffer is afkomstig uit het boek Genesis. Noach was de eerste persoon die een brandoffer bracht na de overstromingen die God gebruikte om de mensheid te vernietigen (Gen. 8:20). Toen God Abraham vertelde zijn zoon te offeren, voorzag Hij Zelf in een lam dat Abraham als brandoffer offerde in plaats van zijn zoon Isaak (Gen. 22:2, 13). Ook in het boek Exodus vinden we dat Mozes er bij Farao op aandrong dat de Israëlieten met hun kudde moesten verhuizen om de Heer te aanbidden, aangezien ze hen als brandoffers zouden offeren (Exodus 10:25-26).

Lees ookWelke bijbelverzen over vrijheid zijn het meest inspirerend? 100+ verzen om te lezen

Het brandoffer was het meest voorkomende soort offer tijdens vele gelegenheden in de tijd van het Oude Testament, vaak samen met een ander offer of offer. Leviticus 1 benadrukt hoe het brandoffer moet worden aangeboden, maar we moeten weten wanneer het moet worden aangeboden. Als u naar andere wetboeken kijkt, realiseert u zich dat het brandoffer tijdens de volgende gelegenheden werd gebracht.

 • Elke ochtend en avond (Exodus 29:38-42; Num 28:3, 6)
 • Op elke sabbat (Numeri 28:9-10)
 • Aan het begin van elke maand (Numeri 28:11)
 • Op de 14e dag van de 1e maand bij het vieren van het Pascha (Numeri 28:16)
 • Samen met nieuw graanoffer op het feest der weken (Numeri 28:27)
 • Tijdens het trompettenfeest.
 • Op een heilige dag in de 7e maand (Numeri 29:1)
 • Tijdens de viering van de nieuwe maan (Numeri 29:6)

Het brandoffer werd voornamelijk aangeboden in combinatie met andere offers, zoals:Lees ook

Hoe moet je je kleden als je naar de kerk gaat om God te verheerlijken? • Schuldoffer (Lev 5:7, 10, 17-18),
 • Vrijwillig offer (Lev 22:18),
 • Zondeoffer (Lev 5:7; 6:25),
 • Het schoofoffer (Lev 23:12) en
 • Het nieuwe graanoffer (Lev 23:15-22).

Tijdens de reiniging was een van de offers die werden gebracht een brandoffer. Sommige van deze gevallen zijn:

 • Een vrouw na de bevalling (Lev 12:6-8),
 • Reiniging van een melaatse (Lev 14:19-20),
 • Een vrouw die een abnormale afscheiding heeft (Lev 15:30) en
 • Een man met afscheiding (Lev 15:14-15)

Het brandoffer werd volledig verteerd op het altaar. In tegenstelling tot de andere offergaven, waarbij de priesters of degenen die het offer brachten, een deel moesten nemen, verbrandde het hele brandoffer in het vuur en bleef alleen de huid over voor de priester (Lev. 7:8). De voorschriften voor het doen van dit aanbod hielden zich aan de laatste omdat elke overtreding ernstige gevolgen zou kunnen hebben.Dieren aanbevolen voor brandoffers waren onder meer:

 • Stieren
 • Schaap of geit
 • Duif.

Lees ookRev Obofour haalt de krantenkoppen, ontdek waarom

Leviticus Hoofdstuk één beschrijft de instructies voor het offeren van elk van de dieren. De variatie werd tot stand gebracht om iedereen tegemoet te komen, afhankelijk van het armoedeniveau. De beste dieren worden geselecteerd voor het aanbod. Afgezien van de vogels, moesten de kudde en de kudde mannetjes zijn, jong en gezond.

Het primaire doel van het brandoffer was voor de verzoening van zonden en om Gods aanvaarding te zoeken. De persoon die het offer bracht, legde zijn handen op het dier om aan te geven dat hij zijn misdaden met het dier identificeerde. Toen het dier werd geslacht, stierf het voor de zonden van de persoon die het offer bracht.

LEES OOK: Voornamen en hun betekenis

Bijbelverzen aanbieden

 offertorium geschriften
verzen aanbieden voor de kerk
wat zegt de bijbel over offergaven?
hoofdstukken in de bijbel aanbieden

Een offergave is een van de religieuze handelingen die in het christendom wordt benadrukt. Het bouwt voort op het geloof van een gelovige. Hieronder staan ​​enkele bijbelverzen die u zullen helpen Gods gedachten over een offergave te begrijpen.

Lees ook

De Heer is mijn Herder: Psalm, betekenis, lied en preek

 • Het volk verheugde zich over de bereidwillige reactie van hun leiders, want zij hadden vrijwillig en van ganser harte aan de Heer gegeven. David, de koning, genoot ook enorm (1 Kronieken 29:9). Dit vers komt nadat de officieren, leiders en commandanten in Israël bereidwillig hadden gegeven voor het werk aan de tempel van God. God erkent geven als het uit een opgewekt en gewillig hart komt.
 • Elke man moet geven wat hij in zijn hart heeft besloten te geven, niet met tegenzin of dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. Dit zijn de woorden van Paulus aan de Korinthiërs.
 • In alles wat ik deed, heb ik je laten zien dat we hierdoor de zwakken moeten helpen, denkend aan de woorden die de Heer Jezus Zelf zei: 'het is zaliger te geven dan te ontvangen'.

LEES OOK: Top trending ouderling Mireku prijst liedjes

Geschriften over het geven van offergaven

Er zijn veel schriftgedeelten in de Bijbel over het geven van een offer. Ze proberen de vraag te beantwoorden wie wanneer moet bieden, hoe te geven en waarom iemand moet geven. Hieronder staat één vers voor elk van de vier items.

Lees ook

Wie is een christen volgens de Bijbel?

Waarom zou men een offer moeten brengen?

 • Geef, en het zal je gegeven worden. Een goede maat, naar beneden gedrukt, door elkaar geschud en overlopen, wordt in je schoot gegoten. Want met de maat die je geeft, zal je gemeten worden (Lukas 6:38). Een van de redenen waarom we zouden moeten geven, is dat geven automatisch ontvangen betekent. Aangezien er een punt in het leven is dat elke persoon wat hulp nodig heeft, is er reden genoeg om ons gevers te maken.

Hoe moet men geven?

 • Een ieder zal geven wat hij kan, volgens de zegen van de Heer, uw God, die Hij u heeft gegeven (Deuteronomium 16:17). Dit vers laat duidelijk zien dat er geen specifieke limiet is als het gaat om geven. Men moet geven naar wat hij heeft, naar vermogen.

Wie moet geven?

 • En vergeet niet goed te doen en met anderen te delen, want met zulke offers is God blij (Hebreeën 13:16). Uit dit vers kunnen we concluderen dat iedereen die God wil behagen, goed moet doen voor anderen.

Lees ook

Toen de Heer de gevangenschap van Zion keerde - preek, lied, tekst en betekenis

LEES OOK: Pastor verdrinkt in overstroming bij poging kerkoffer te beschermen

Offertories

 offertorium geschriften
verzen aanbieden voor de kerk
wat zegt de bijbel over offergaven?
hoofdstukken in de bijbel aanbieden
 • Lucas 12:33-34: Verkoop je bezittingen en geef het aan de armen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een schat in de hemel die nooit zal ophouden, waar geen dief in de buurt komt en geen mot ze vernietigt. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Offeren is een manier om contact te maken met de Heer en Hem gelukkig te maken.

Verzen aanbieden voor de kerk

Om een ​​kerk te laten bestaan, moeten leden het concept van het brengen van offers leren, het waarderen en in de praktijk brengen. Lesgeven over dit onderwerp is misschien geen eenvoudige taak. Men zou goed uitgerust moeten zijn met veel eenvoudige verzen die over offerande spreken. Hier zijn enkele verzen die de gemeente in beweging zouden brengen en hen tot gevers zouden maken.

 • Eén man geeft vrijelijk, maar wint zelfs nog meer; een ander houdt ten onrechte in, maar komt tot armoede (Spreuken 11:24). Dit vers zal het perspectief veranderen van degenen die denken dat geven of offeren een verspilling van geld en middelen is. Het zal de kerk helpen begrijpen dat geven iemand niet arm kan maken; in plaats daarvan maakt het iemand nog meer winst. Tegelijkertijd waarschuwt het hen die hun eigendom achterhouden dat dit kan leiden tot armoede.
 • Breng het offer van de rechtvaardigen en vertrouw op de Heer (Psalm 4:5). Gerechtigheid is een must wil iemands offer aanvaardbaar zijn in de ogen van de Heer.
 • Daarom dring ik er bij u op aan, broeders, met het oog op Gods barmhartigheid, om uw lichamen te offeren als levende offers, heilig en God welgevallig - dit is uw geestelijke daad van aanbidding (Romeinen 12:1). Paulus dringt er bij de Romeinen op aan om hun lichaam als levende offeranden te offeren, omdat dit een daad van aanbidding is in de geestelijke context. De kerk wordt opgeroepen om de Heer te aanbidden is waarheid en in geest, aangezien een van de belangrijkste redenen waarom God de mens heeft geschapen, is dat zij hem kunnen aanbidden.
 • Eer de Heer met uw rijkdom, met de eerste vruchten van al uw gewassen; dan zullen uw schuren overlopen en uw vaten overlopen van nieuwe wijn (Spreuken 3:9-10). Het is een vereiste voor christenen om hun eerste vruchten naar de kerk te brengen als een offer aan God. Door dat te doen, toont u respect en eer aan God. Ik keer God belooft om degenen die deze verplichting nakomen te zegenen met overvloedige zegeningen voor hun oogsten.
 • “Zal een man God beroven? Toch beroof je me. 'Maar u vraagt: 'Hoe beroven we u?' 'In tienden en offers. Je bent onder een vloek - de hele natie van jou - omdat je me berooft. Breng de hele tiende naar de voorraadkamer. Test mij hierin', zegt de Almachtige Heer, 'en kijk of ik de sluizen van de hemel niet opengooi en zoveel zegeningen uitstort dat je er niet genoeg ruimte voor hebt. Ik zal voorkomen dat ongedierte uw gewassen verslindt, en de wijnstokken in uw velden zullen hun vrucht niet afwerpen', zegt de Almachtige Heer. 'Dan zullen alle volken u gezegend noemen, want uw land zal een heerlijk land zijn', zegt de Heer de Almachtige (Maleachi 3:8-12).

Lees ook

De zegen van de heer - preek, betekenis en vers

Wat zegt de Bijbel over offergaven is een vraag die veel gelovigen stellen. Dit komt omdat het concept van geven is geschonden door mannen en vrouwen die beweren dienstknechten van de Heer te zijn, maar toch proberen hun volgelingen te beroven met behulp van de Schriften. Ze misleiden hen daarom dat het aanbieden van enorme bedragen hen rijk zal maken en dat al hun problemen zullen worden opgelost. De waarheid is dat geven een daad van aanbidding is en dat God de mens de vrijheid heeft gegeven om te kiezen wat hij wil geven. Er zijn zegeningen die gepaard gaan met geven, maar dat zou niet het motief moeten zijn om een ​​offer te geven. Hier zijn verzen uit de Bijbel die leren hoe geven moet worden gedaan.

 • Toen hij opkeek, zag Jezus hoe de rijken hun gaven in de tempelschatkist stopten. Hij zag ook hoe een arme weduwe er twee heel kleine koperen muntjes in stopte. 'Ik zeg je de waarheid,' zei hij, 'deze arme weduwe heeft er meer ingestoken dan alle anderen. Al deze mensen gaven hun gaven van hun rijkdom; maar uit haar armoede deed ze alles wat ze nodig had om van te leven (Lukas 1:1-4). Dit vers laat zien dat het niet gaat om hoeveel je geeft, maar om de toestand van je hart en de kosten die je hebt moeten doorstaan ​​om zo'n offer te geven. Dus de hoeveelheid maakt voor God niet uit, want hij kijkt naar de toestand van het hart.
 • Maleachi 3:10 spreekt over tienden. Tienden betekent een tiende van wat je hebt. Tienden is het enige offer dat wordt gekwantificeerd, en het is verplicht. De rest is alleen vrijwillig dat ze met een opgewekt hart worden aangeboden, zoals de apostel Paulus het zegt in 2 Korintiërs 9:7
 • Nu, gij Filippenzen weet ook dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen kerk met mij communiceerde over geven en ontvangen, maar alleen gij. Filippenzen 4:15 (NBG)

Lees ook

Mijn hulp komt van de Heer - preek, lied, tekst en betekenis

Hoofdstukken in de Bijbel aanbieden

 offertorium geschriften
verzen aanbieden voor de kerk
wat zegt de bijbel over offergaven?
hoofdstukken in de bijbel aanbieden

Het boek Leviticus is een van de boeken in de Bijbel met veel hoofdstukken die volledig over offeren gaan. De eerste zeven hoofdstukken leggen de verschillende soorten offers uit die de Israëlieten bij verschillende gelegenheden moesten brengen. Dit is een hoogtepunt van het aanbod dat elk hoofdstuk behandelt.

 • Hoofdstuk één legt uit hoe het brandoffer werd gemaakt.
 • Hoofdstuk twee legt het graanoffer uit.
 • Hoofdstuk drie gaat over het fellowship-aanbod
 • Hoofdstuk vier gaat helemaal over het zondoffer
 • Hoofdstuk vijf gaat deels over het zondoffer en enigszins over het schuldoffer.

Hoofdstuk zes gaat over drie soorten offers

 • Het brandoffer (Leviticus 6:8-13)
 • Het graanoffer (Leviticus 6:14-23)
 • Het zondoffer (Leviticus 6:24-30)

Hoofdstuk zeven legt twee soorten offers uit.

 • Het schuldoffer (Leviticus 7:1-10)
 • Het gemeenschapsaanbod (Leviticus 7:11-21)

Concluderend, offerande in de bijbel is een gedetailleerd concept waarvoor men een redelijke hoeveelheid tijd moet nemen om erover te studeren. Een goed begrip van dit concept zal leiden tot groei in spirituele zaken. Het vergroot ook iemands kennis over God en wat hij van gelovigen verwacht met betrekking tot het geven van offergaven.

Lees ook

Zilver en goud heb ik niet - vers, teksten, betekenis en preek

LEES OOK: Namen van God en hun betekenis